Đà Nẵng | Việt Nam

Radisson Hotel Đà Nẵng

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục công trình: Thi công  nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời