Saigon | Vietnam

Căn hộ 35 Đồng Khởi

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thiết kế nội thất, thi công nội thất, cung cấp đồ gỗ nội thất