11,February 2011

CÔNG TY AA ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM CẤP CHỨNG NHẬN HỘI VIÊN

Công ty AA đã chính thức trở thành hội viên của Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VCBG), giấy chứng nhận được cấp vào ngày 27/12/2010 bởi VGBC với thành tích đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của tiếng nói mạnh mẽ và độc lập vì một môi trường xây dựng bền vững hơn tại Việt Nam.