Whiskey Blue

Địa điểm: Atlanta, GA, Mỹ

Hạng mục công trình: đồ nội thất rời