Danang | Vietnam

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Hạng mục công việc: Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất