Quang Nam | Vietnam

Địa điểm: Quảng Nam, Việt nam

Hạng mục công việc: Sản xuất và Cung cấp đồ nội thất