Ho Chi Minh City | Vietnam

Văn Phòng HP

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Cung cấp đồ nội thất