New York | USA

The Standard New York

Địa điểm: Thành Phố New York, USA

Hạng mục công trình: Đồ nội thất rời