Saigon | Vietnam

Marc Jacobs

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục công việc: Trang trí nội thất