Hanoi | Vietnam

Lụa Là

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Kiến trúc sư: Positive Partnership Ltd

Hạng mục công trình:  Thi công nội thất, cung cấp đồ nội thất lắp đặt và đồ nội thất rời