Saigon | Vietnam

Louis Vuitton Hồ Chí Minh

Địa điểm: Sài Gòn, Việt Nam

Hạng mục công trình: Thi công nội thất