Hue | Vietnam

Địa điểm: Huế, Việt Nam

Hạng mục công việc: Sản xuất và cung cấp đồ nội thất rời